hoạt động của cơ sở giáo dục

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Đại Học

Việc hoạt động ở lĩnh vực của cơ sở Giáo dục và Đào tạo cần được trú trọng về tiêu chuẩn, chất lượng được đề ra nhằm đáp ứng cho mục tiêu xây dựng đất nước văn minh, xây dựng lớp trẻ vững tri thức, giỏi kĩ năng. – Điều 22, 23 Luật giáo dục …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Của Cơ Sở Giáo Dục Đại Học Read More »