hành nghề quản lý thanh lý tài sản

Hành Nghề Quản Lý Thanh Lý Tài Sản Của Doanh Nghiệp

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản. – Điều 13 Luật phá sản 2014 – Điều 8, 9, 12 Nghị định số 22/2015/NĐ-CP I. Điều …

Hành Nghề Quản Lý Thanh Lý Tài Sản Của Doanh Nghiệp Read More »