hành nghề công chứng

Điều Kiện Hành Nghề Công Chứng

Tổ chức hành nghề công chứng là nơi chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản,…bao gồm Phòng công chứng và Văn phòng công chứng.  – Điều 8, 12, 13, 18, 23, 35. 36 Luật công chứng năm 2014; – Điều 17, Khoản 3 Điều 23 Nghị …

Điều Kiện Hành Nghề Công Chứng Read More »