Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.  Khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được …

Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ Xem chi tiết »