giám định về sở hữu trí tuệ

Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ

Giám định về sở hữu trí tuệ là việc tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này sử dụng kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để đánh giá, kết luận về những vấn đề có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.  Khoản 2 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được …

Kinh doanh dịch vụ giám định về sở hữu trí tuệ Read More »