dịch vụ sản xuất phim

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Sản Xuất Phim

Cơ sở dịch vụ sản xuất phim là cơ sở điện ảnh cung cấp phương tiện, trang bị, thiết bị kỹ thuật, bối cảnh và nhân lực cho việc sản xuất phim. – Khoản 2 Điều 14, Điều 15 Luật Điện ảnh 2006 – Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Dịch Vụ Sản Xuất Phim Read More »