dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải

Kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải

Dịch vụ quản lý bảo đảm an toàn hàng hải là việc thiết lập và vận hành hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải, bao gồm việc quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải; tiêu chuẩn hóa, …

Kinh doanh dịch vụ đảm bảo an toàn hàng hải Read More »