đào tạo vận hành nhà chung cư

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải có đủ các điều kiện sau đây: – Điều 3 Nghị định số 79/2016/NĐ-CP – Điều 2 Nghị định 100/2018/NĐ-CP Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi …

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, nghiệp vụ quản lý, vận hành nhà chung cư Read More »