báo cáo tài nguyên nước

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước, báo cáo sử dụng tài nguyên nước của […]

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước Read More »