Quyền hạn của người được ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty

Quyền hạn của người được ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty có được uỷ quyền ký thay không?

Theo quy định của pháp luật thì đại diện theo pháp luật là việc mà  một người nhân danh vì lợi ích của người khác/tổ chức khác xác lập thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện. Đại diện theo pháp luật có thể đại diện cho cá nhân hoặc đại diện cho tổ chức.

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào, Công ty tôi có thực hiện ủy quyền từ người đại diện pháp luật, vậy trên các hợp đồng giao dịch có cần thể hiện thông tin về giấy ủy quyền không? Xin tư vấn giúp tôi căn cứ thực hiện nội dung trên Trân trọng cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty VNCOUNT. Với thắc mắc của bạn, Công ty VNCOUNT xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1.CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Bộ luật dân sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Luật doanh nghiệp 2014 số: 68/2014/QH13

NỘI DUNG TƯ VẤN:

1. Khái niệm người đại diện theo quy định của pháp luật:

Theo điều 134 của Bộ luật dân sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về đại diện như sau :

Xem thêm: Người đại diện hợp pháp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

 Có thể thấy theo quy định trên thì đại diện là việc cá nhân, pháp nhân  nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

Đại diện là một quan hệ pháp lý giữa ba chủ thể gồm các quan hệ: quan hệ giữa người đại diện với người được đại diện, quan hệ giữa người đại diện với người thứ ba và quan hệ giữa người thứ ba với người được đại diện. Trong các quan hệ trên thì quan hệ giữa người được đại diện với người thứ ba phát sinh trong giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, cho nên người đại diện có trách nhiệm về hành vi của người đại diện trước người thứ ba. Vậy đại diện là việc cá nhân, pháp nhân ( người đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch trong phạm vi đại diện làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ dân sự của người khác ( người được đại diện). Ngoài ra cá nhân, pháp nhân có thể tự mình xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự nhưng cũng có thể thông qua người đại diện vì lý do khách quan hoặc chủ quan. Tuy nhiên, nếu giao dịch do pháp luật quy định không được thông qua người thứ ba thì các bên tự xác lập, thực hiện giao dịch đó. Trong trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện thì phải là người có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật:

Căn cứ Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định cụ thể như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Xem thêm: Người đại diện theo pháp luật bao gồm những ai?

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

6. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên, nếu có thành viên là cá nhân làm người đại diện theo pháp luật của công ty bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề vì phạm tội buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và tội khác theo quy định của Bộ luật hình sự thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

7. Trong một số trường hợp đặc biệt, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Người đại diện theo pháp luật là cá nhân có năng lực hành vi dân sự, khi doanh nghiệp có xảy ra phát sinh trong quá trình hoạt động, thì tùy theo từng trường hợp người đại diện theo pháp luật sẽ là nguyên đơn hoặc bị đơn trong vụ tranh chấp của doanh nghiệp mà mình đứng ra đại diện cho doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm đảm bảo các quyền và nghĩa vụ có liên quan của doanh nghiệp mà mình là người được ủy quyền từ người đại diện pháp luật đứng trước tòa án hoặc trọng tài thương mại. Đối với các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn thì theo điều lệ của công ty mà có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Để đảm bảo về trách nhiệm và các quyền và nghĩa vụ có liên quan của doanh nghiệp thì luôn phải có một người đại diện theo pháp luật ở trên Việt Nam. Người được ủy quyền từ người đại diện pháp luật sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong phạm vi mà mình được ủy quyền, vì vậy người được ủy quyền nên lưu ý trước khi ký vào tránh trường hợp gặp bất lợi những thiệt hại ngoài khả năng mà mình có thể giải quyết được cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Nhờ người khác lấy hộ bằng lái xe? Ủy quyền lấy hộ bằng lái xe?

3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gì? 

 Theo điều 14 của luật doanh nghiệp 2014 quy định về việc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

Người được ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm trong các thông tin, bí mật kinh doanh mà mình có nghĩa vụ được giao cho. Tuyệt đối không được lạm chức vụ của mình để đi trục lợi chiếm đoạt tài sản đem những thông tin bí quyết nội bộ của công ty chia sẻ hoặc cung cấp cho các đối thủ của doanh nghiệp mà mình được ủy quyền là người đại diện pháp luật. Khi có các thiệt hại cho doanh nghiệp mà những thiệt hại này mà chủ yếu do người được ủy quyền đại diện theo pháp luật gây ra thì người này sẽ phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường các thiệt hại đã ảnh hưởng đến lợi ích, dữ liệu , uy tín của doanh nghiệp mà mình là người đại diện.

Như vậy, nếu người đại diện theo pháp luật của công ty bạn không trực tiếp thực hiện các hợp đồng, giao dịch của công ty, ủy quyền cho cá nhân trong công ty thực hiện thay thì phải có giấy ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật của công ty bạn. Trong các hợp đồng, giao dịch của công ty bạn, phải xuất trình giấy ủy quyền này.

Trên đây là nội dung tư vấn của công ty Luật Dương Gia chúng tôi về quyền của người được ủy quyền từ đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu còn vướng mắc nào khác liên quan đến pháp luật về vấn đề này thì bạn có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn pháp luật thông qua đường dây hotline: 0274.2203.888 để được luật sư và các chuyên viên tư vấn hỗ trợ giúp bạn.Trân trọng.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top