Luật hiến pháp Việt nam – Trả lời câu hỏi EL08 – EHOU

8 thoughts on “Luật hiến pháp Việt nam – Trả lời câu hỏi EL08 – EHOU”

 1. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

  Chọn một câu trả lời:
  a. Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp là một thủ tục bắt buộc của quy trình lập hiến.
  b. Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.
  c. Trưng cầu dân ý về Hiến pháp không phải là một giai đoạn của quy trình lập hiến.

  1. Đáp án đúng sẽ là: Việc trưng cầu dân ý về Hiến pháp do Quốc hội quyết định.

   Hỏi: Những vấn đề nào cần phải trưng cầu ý dân?
   Đáp: Việc ban hành Luật Trưng cầu ý dân là phản ảnh nhu cầu khách quan, tạo khuôn khổ pháp lý cho người dân tham gia chủ động, tích cực vào việc quyết định các công việc của Nhà nước và xã hội, đồng thời phản ảnh giá trị tư tưởng trọng dân, tin dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về quyền làm chủ của Nhân dân. Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

   Theo Điều 6, Luật Trưng cầu ý dân, những vấn đề trưng cầu ý dân bao gồm: Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp, vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước; vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

   Nội dung này có ý nghĩa rất lớn liên quan đến quyền làm chủ cao nhất của Nhân dân, đó là những vấn đề về Hiến pháp, một số nội dung quan trọng của Hiến pháp; vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích quốc gia; vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước là những vấn đề bắt buộc Quốc hội phải đưa ra trưng cầu ý dân. Việc trưng cầu ý dân phải bảo đảm nguyên tắc Nhân dân trực tiếp thể hiện ý chí của mình trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội. Nội dung này vừa bao hàm trách nhiệm pháp lý về quyền, nghĩa vụ của công dân, vừa xác định quyền trực tiếp thể hiện ý chí làm chủ của Nhân dân đối với những vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở tăng cường đại đoàn kết và đồng thuận xã hội…

 2. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

  Chọn một câu trả lời:
  a. Theo pháp luật hiện hành, chánh án tòa án tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu ra
  b. Theo pháp luật hiện hành, chánh án tòa án nhân dân tỉnh do Chủ tịch nước bổ nhiệm.
  c. Theo pháp luật hiện hành, chánh án tòa án tỉnh do chánh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm.

  1. c. Theo pháp luật hiện hành, chánh án tòa án tỉnh do chánh án tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm.

 3. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

  Chọn một câu trả lời:
  a. Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan lâm thời của Quốc hội.
  b. Đoàn đại biểu Quốc hội là một trong số các cơ quan thường trực của Quốc hội.
  c. Đoàn đại biểu Quốc hội không phải là cơ quan của Quốc hội.

 4. Chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:
  Chọn một câu trả lời:
  a. Đoàn đại biểu Quốc hội là cơ quan lâm thời của Quốc hội.
  b. Đoàn đại biểu Quốc hội là một trong số các cơ quan thường trực của Quốc hội.
  c. Đoàn đại biểu Quốc hội không phải là cơ quan của Quốc hội.

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top